Limity kupieckie

Wysokość kredytu kupieckiego ustalana jest indywidualnie na podstawie analizy ryzyka kredytowego Klienta oraz potrzeb wynikających z potencjalnych rozmiarów współpracy handlowej. Istnieje możliwość podnoszenia limitu kredytu w miarę rozwoju współpracy z TelForceOne S.A.

Zastrzegamy sobie możliwość przyznania lub ustalenia wysokości limitu w zależności od opinii zewnętrznych firm specjalizujących się w ocenie ryzyka kredytowego i ubezpieczających kredyty kupieckie, co może oznaczać dla Państwa nieco dłuższy okres oczekiwania na decyzję kredytową.

Każdy Klient może ubiegać się o odroczenie terminu płatności po wcześniejszym dokonaniu minimum dwóch zakupów gotówkowych (przedpłata, pobranie gotówka w kasie).

Każdy Klient ubiegający się o kredyt kupiecki jest sprawdzany w Biurze Informacji Gospodarczej Krajowego Rejestru Długów. W przypadku znalezienia negatywnych informacji na temat zachowań płatniczych sprawdzanego Klienta wniosek o kredyt kupiecki jest odrzucany.

Prosimy o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów bezpośrednio do handlowca prowadzącego Państwa firmę w TelForceOne S.A. - ułatwi to i przyspieszy procedurę przyznawania kredytu.

Przyznany kredyt kupiecki jest aktywny od momentu otrzymania przez TelForceOne S.A. podpisanej umowy kredytowej.

Jeżeli Klient posiada przeterminowane płatności wobec TelForceOne S.A.- wstrzymywane jest przyjmowanie zamówień oraz bieżąca sprzedaż do momentu uregulowania zaległości. Ponieważ za datę uregulowania zaległości uważa się datę wpływu środków na konto bankowe lub do kasy TelForceOne S.A., prosimy o odpowiednio wcześniejsze składanie dyspozycji przelewów w bankach.

Limit kredytu kupieckiego może być także zmniejszony lub cofnięty w odniesieniu do Klientów, którzy nie regulują swoich zobowiązań w terminie przyznanym przez TelForceOne S.A.

Do rozpatrzenia wniosku o przyznanie limitu kredytu kupieckiego w TelForceOne S.A. konieczne jest dostarczenie następujących dokumentów:

Wniosek o nadanie kredytu kupieckiego na formularzu TelForceOne S.A.

Wniosek o kredyt kupiecki

Dokumenty rejestrowe - aktualny wyciąg z KRS nie starszy niż 3 miesiące lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w zależności od formy prawnej firmy), zaświadczenie o posiadaniu NIP oraz REGON.

Lista dokumentów potrzebnych do rejestracji